ما قبلاً مطالب زیادی در مورد آن نوشته ایم عملکردهای اجرایی و هوش؛ مطمئناً کسی به غیرممکن بودن رسم مرزهای مشخص در تعاریف هر یک از دو سازه تا رسیدن به شباهت های مهم پی برده است.

برای تعریف عملکردهای اجرایی می توان گفت که انواع مختلفی از مهارتهای شناختی مرتبط با هم هستند که از توانایی ساده شروع داوطلبانه یک عمل و جلوگیری از رفتارهای خاص تا برنامه ریزی پیچیده ، به ظرفیت حل مسئله و دربینش[1]به مفاهیم برنامه ریزی ، حل مشکل و شهود ، با این وجود ، ناگزیر با هوش مرتبط است.

بنابراین طبیعی است که بخواهیم بین دو مفهوم یعنی کارکردهای اجرایی و توانایی های فکری تمایز قائل شویم تا جایی که برخی نویسندگان را به فرضیه همپوشانی کامل بین برخی از اجزای هوش و برخی از اجزای توجه-اجرایی فرض کنند.[2], با توجه به همبستگی بسیار زیاد بین آنها در نمونه ای از بزرگسالان "معمولی" (و همچنین با توجه به پیش بینی عملکردهای اجرایی در کودکان با توجه به توسعه آینده مهارت های استدلال آنها[4]).


کمک به تمایز این دو ساختار می تواند از نمونه های غیرمعمول جمعیت ، مانند نمونه های کودکان با استعداد باشد. مونتویا آرناس و همکارانش[3] تعداد زیادی از کودکان را انتخاب کرده اند ، تقسیم بر هوش متوسط (ضریب هوشی بین 85 تا 115) ، هوش بالاتر (ضریب هوشی بین 116 و 129) ه هوش بسیار بالاتر (ضریب هوشی بالای 129 ، یعنی با استعداد)؛ همه کودکان تحت ارزیابی فکری و ارزیابی گسترده ای از عملکردهای اجرایی قرار گرفتند. هدف این بود که آیا دو سازه نظری در سه زیر گروه مختلف در کنار هم قرار بگیرند یا خیر.

چه چیزی از این تحقیق پدید آمد؟

اگرچه به طرق مختلف ، شاخصهای مختلف ناشی از مقیاس فکری و نمرات آزمونهای مختلف برای عملکردهای اجرایی در زیرگروهها در سطح متوسط ​​و بالاتر هوش معنی داری داشتند. با این حال ، جالب ترین داده ها یکی دیگر است: در گروه کودکان با استعداد ، نمرات مختلف ناشی از مقیاس فکری و نمرات مربوط به آزمایش عملکردهای اجرایی آنها همبستگی معنی داری نشان ندادند.
با توجه به آنچه گفته شد ، داده ها به دو نتیجه منجر می شود:

  • کارکردهای اجرایی و هوش دو ظرفیت مجزا هستند (یا حداقل تست های هوش و آزمون های اجرایی توجه توانایی های مختلف را اندازه گیری می کنند)
  • برخلاف آنچه در کودکان معمولاً در حال رشد اتفاق می افتد ، در افراد با استعداد ، عملکرد عملکردهای اجرایی مستقل از هوش است

این اطلاعات بسیار مهمی است که با این حال ، همانطور که اغلب اتفاق می افتد ، نیاز به تفسیر با احتیاط فراوان دارد برای محدودیت های تحقیق ، اول از همه نمونه ای که نماینده کل جمعیت نیست (نه کودکان در حال رشد معمولی و نه افراد با استعداد بالا) زیرا همه موضوعات بر اساس عملکرد مدرسه انتخاب شده اند (بسیار بالا) به

شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید

پیوند به بیرون

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
تأثیرات کلامی معنایی