• خوانش پریشی, dysorthography, دیسکالکولی, اختلال نوشتن
  • مشکلات توجه و بیش فعالی (ADHD)
  • مشکلات زبان
  • درمان بیماریهای خاصیادگیری، اختلالاتآنزیم و بیماریهای زبان
  • درمان اختلالات VOCE
  • درمان اختلالات بلع
  • مسیر حمایت از والدین برای مدیریت مشکلات رفتاری کودکان

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!