• اضافه کردن نقطه/ پتانسیل شناختی بالا
  • نتایج حوادث عروقی مغزی (ضربه)
  • بیماریهای عصبی
  • درمان برای زبان
  • درمان برای حافظه, آنزیم, برنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها
  • تحریک شناختی

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!