برخی از فعالیت ها در خواندن و فهمیدن:

معماها 
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=27
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=31
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=49

به دنبال کلمات اشتباه باشید
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=44
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=45
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=46
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=47


جملات حداقل
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=73

گفتار رایج

https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=80

استنباط
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=79

[PDF] جوجه اردک زشت: داستانی 13 قسمتی با فعالیت های درک مطلب

داستان جوجه اردک زشت به 13 قسمت تقسیم شده است.

برای هر قسمت ، در انتهای متن س aالی درباره واژگان و کلمات وارد شده برای تکمیل داستان پیدا خواهید کرد.

در پایان داستان از شما خواسته می شود وقایع داستان را دوباره مرتب کنید و اخلاق را به قول خودتان بنویسید.

نسخه تعاملی: قسمت 1 -قسمت 2 - قسمت 3 - قسمت 4 - قسمت 5 - قسمت 6 - قسمت 7 - قسمت 8 - قسمت 9 - قسمت 10 - قسمت 11 - قسمت 12 - قسمت 13 - رویدادها را مرتب کنید - بیایید در مورد فرهنگ لغت فکر کنیم

[PDF] اما چه می گویید؟ 10 حقیقت نامه رایگان در مورد منطق و استدلال

در عصر اخبار جعلی ، تجزیه و تحلیل جملات و درک استدلال اساسی بیش از هر زمان دیگری مهم است. آیا خطایی در شروع وجود دارد؟ موردی که در نظر نگرفته باشیم؟ در این کارت ها 10 دلیل اشتباه پیدا خواهید کرد ، نه چندان دور از آنچه هر روز می خوانید و می شنوید. شما می توانید همه آنها را حل کنید؟ این صفحه.

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
تمرینات تجزیه و تحلیل دستور زبان آنلاین