اکنون به خوبی شناخته شده و شناخته شده است که عملکردهای اجرایی با بسیاری از جنبه های زندگی ما (همراه با هوش) ارتباط تنگاتنگی دارند: ما اطلاعاتی در مورد پیش بینی آنها در رابطه با عملکرد دانشگاهی، به قوه ابتکار، مهارت خواندن و درک متن، در مهارت های ریاضیدر زبان و درتجاوز.

با این حال ، معمولاً ، در تجزیه و تحلیل تأثیر عملکردهای اجرایی بر جنبه های مهم زندگی ما ، تحقیقات عمدتا بر روی اصطلاحا متمرکز است. عملکردهای اجرایی سرد، یعنی بیشتر "شناختی" و عاری از احساسات (به عنوان مثال ، حافظه کاری، انعطاف پذیری و بازداری شناختی) ؛ خیلی کمتر به جای کارکردهای به اصطلاح داغ اجرایی صحبت می شود ، یعنی آنهایی که به اهدافی که تصمیمات ما را هدایت می کند (به ویژه اگر تحت تأثیر جنبه های احساسی و انگیزشی باشد) ، کنترل عاطفی ، جستجوی لذت ها و توانایی به تعویق انداختن آنها صحبت می کنند. به

در سال 2018 ، پون[2] بنابراین تصمیم گرفته است که گروهی از نوجوانان را از نظر یادگیری در مدرسه و با توجه به بهزیستی روانی و توانایی سازگاری آنها آزمایش کند. در همان زمان ، همان نوجوانان تحت ارزیابی عملکردهای اجرایی ، سرد و گرم ، از طریق یک باتری استاندارد استاندارد قرار گرفتند.


چه چیزی از این تحقیق پدید آمد؟

علیرغم آنچه نویسنده در مقاله خود گفته است ، همه آزمایشها برای ارزیابی سرما (کنترل توجه ، مهار حافظه فعال ، انعطاف پذیری شناختی و برنامه ریزی) و گرم (تصمیم سازی) همبستگی ضعیف یا اصلا با یکدیگر نداشتند (بالاترین همبستگی ، و تنها یکی برای رسیدن به سطح اهمیت آماری ، فقط r = 0,18!)؛ این به ما اجازه می دهد تا مطابق با آنچه میاکه و همکارانش استدلال کرده اند ، فرض کنیم[1]، که اجزای مختلف عملکردهای اجرایی نسبتاً از یکدیگر تفکیک پذیرند.

یک جنبه بسیار جالب مطمئناً این است که بدون تأثیر سطح فکری ، عملکردهای اجرایی سرد پیش بینی کننده بودند عملکرد دانشگاهی در حین عملکردهای اجرایی صمیمی ثابت شد که می تواند پیش بینی کننده باشدسازگاری روانی.
عملکردهای سرد و گرم اجرایی ، در حالی که با هم افزایی کار می کنند ، به نظر می رسد دو سازه متفاوت و دارای اهمیت متفاوت با توجه به زمینه های مختلف زندگی هستند.

سرانجام ، سایر داده های قابل توجه مربوط به روند نمرات آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، از 12 تا 17 سالگی است: حافظه کاری کلامی رشد مداوم را با افزایش سن نشان می دهد (در محدوده در نظر گرفته شده در این تحقیق) ، همچنین افزایش سریع در حدود 15 سالگی را نشان می دهد. همچنین کنترل توجه در این گروه سنی در رشد مداوم ظاهر می شود. آنجا انعطاف پذیری شناختی به نظر می رسد تا 16 سالگی به طور مداوم افزایش می یابد. به طور مشابه ، توانایی انجام بازداری افزایش شدید از 13 به 16 را نشان می دهد. آنجا برنامه ریزیسرانجام ، رشد مداوم با افزایش سن را نشان می دهد ، اما اوج افزایش را در حدود 17 سالگی نشان می دهد.
روند بسیار متفاوت است عملکردهای اجرایی صمیمی از آنجا که روند از 12 تا 17 سالگی به شکل زنگوله است (یا "U" معکوس) ؛ به عبارت دیگر ، در حدود 14-15 سالگی ، عملکردهای بدتری (در این تحقیق) نسبت به سنین قبلی و بعدی مشاهده می شود. به طور دقیق تر ، در این گروه سنی تمایل بیشتری به ریسک و جستجوی لذتهای کوچک اما فوری (در مقایسه با زمانهای دورتر اما بزرگتر) وجود دارد.

نتیجه گیری ...

با توجه به عملکردهای اجرایی سرد ، به نظر می رسد مهار ، حافظه فعال و انعطاف پذیری شناختی زودتر از برنامه ریزی بالغ می شوند. بنابراین می توان فرض کرد که اولی (اساسی تر) اساس توسعه دومی (از مرتبه بالاتر) را تشکیل می دهد.

در مقایسه با عملکردهای اجرایی داغ ، الگوی معکوس "U" مشاهده شده می تواند افزایش گرایش به رفتارهای پرخطر را که اغلب در نوجوانی مشاهده می شود توضیح دهد.

به طور کلی ، به نظر می رسد آزمونهای مربوط به عملکردهای اجرایی سرد و آنهایی که برای عملکردهای اجرایی داغ هستند ، ساختارهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند: در واقع ، به نظر می رسد که آزمونهای اولیه بیشتر مربوط به دستیابی به اهداف بیشتر "شناختی" (به عنوان مثال ، عملکرد مدرسه) باشد ، دومی بیشتر به اهداف اجتماعی و احساسی مربوط می شود.

بنابراین ، یک دیدگاه یکپارچه تر از عملکردهای اجرایی مفید است ، اغلب غالباً منحصراً بر اجزای بیشتر نامتعادل است سرد.

شما همچنین ممکن است به موارد زیر علاقه مند باشید:

پیوند به بیرون

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!